ประเทศไทย EN /TH

เลือกประเทศ

Global

เลือกประเทศ

CLOSE

ข้อกำหนดการใช้งาน

บทนำ

เว็บไซต์นี้ ที่ https://www.suntory.com/ (เว็บไซต์) ดำเนินการโดย Suntory Holdings Limited, ซึ่งมีสถานที่หลักทางธุรกิจตั้งอยู่ที่ 2-3-3 Daiba, Minato-ku, Tokyo 135-8631 Japan (Suntory, พวกเรา, เรา หรือ ของเรา) บริษัทย่อยและ/หรือแบรนด์บางส่วนของเราอาจมีข้อกำหนดการใช้งานของตนเอง และ/หรือนโยบายส่วนตัวที่อาจแตกต่างกันที่โพสต์ไว้บนเว็บไซต์ของตนเองอยู่ด้วย เราขอแนะนำท่านให้ทบทวนอ่านข้อกำหนดการใช้งานและ/หรือนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อลิงค์ไปยังเว็บไซต์เหล่านั้น นอกจากจะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเว็บไซต์นั้น ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะผนวกเข้าในการใช้เว็บไซต์ของท่านด้วย (รวมทั้งนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเราด้วย ซึ่งก็จะผนวกเพิ่มในการมีผลบังคับจากนี้ไป)

การยอมรับข้อกำหนดการใช้งาน

ในการใช้เว็บไซต์นี้ จะถือว่าท่านได้รับทราบแล้วว่าท่านได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้แล้ว รวมทั้งท่านได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านั้น ถ้าท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้โดยตลอดทั้งหมด ท่านไม่ควรที่จะใช้เว็บไซต์นี้ เราอาจจะปรับปรุงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ เราขอแนะนำว่า ท่านควรจะตรวจดูหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประจำเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าท่านได้อ่านเวอร์ชั่นล่าสุด การใช้เว็บไซต์นี้จะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของปัจจุบัน ในบางหน้าของเว็บไซต์นี้ มีเจตจำนงเพื่อให้ผู้ที่ใช้และเข้ามาชมที่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว สามารถซื้อและบริโภคเครื่องดื่มอัลกอร์ฮอลได้ ถ้าหากท่านมิได้เป็นผู้อยู่ในวัยตามกฏหมายดังกล่าวนี้ที่อยู่อาศัยในประเทศของท่าน และรวมทั้งการเข้าถึงเพจน์นี้จากประเทศที่ท่านใช้งานอยู่ ขอได้โปรดละออกจากเพจน์ดังกล่าวนี้ทันที

การใช้งานที่ยอมรับได้

ท่านได้ยอมรับว่าการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยการใด ๆ ก็ตาม จะต้องสอดคล้องตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้: ท่านจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยจุดมุ่งหมายใด ๆ ก็ตามที่ผิดกฏหมาย (ในประเทศญี่ปุ่น, ประเทศที่ท่านอยู่อาศัยและ/หรือประเทศที่ท่านกำลังลิงค์เข้าถึงเว็บไซต์นี้อยู่) หรือที่ต้องห้ามโดยข้อกำหนดการใช้งานหรือกฏหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ; ท่านไม่อาจคัดลอก (ก๊อปปี้), ดาวน์โหลด, ผลิตใหม่, พิมพ์ใหม่, แต่งเติมหรือเรียงคำใหม่, แพร่ออกอากาศ,โยกย้ายเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะด้วยวิธีการหรือลักษณะใด ๆ ทั้งสิ้น, เนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ นอกจากเพื่อความจำเป็นในกรอบความเคร่งครัดสำหรับส่วนตัวของท่านเองโดยเฉพาะ, ไม่นำไปใช้ในเชิงการค้าหรือโฆษณา, ที่เกี่ยวกับกฏหมาย, การใช้ในบ้าน นอกจากจะได้รับการยินยอมจาก Suntory อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ท่านต้องไม่, และไม่ช่วยเหลือให้ความสะดวกร่วมมือแก่บุคคลที่สามหรือกลุ่มคณะใด ๆ, เพื่อการกีดขวางหรือทำให้ระบบความปลอดภัยของเว็บไซต์เสียหายหรือการอัพโหลด, ส่งถ่ายหรือกระจายไวรัสหรือโค้ดมัลแวร์ทางเว็บไซต์

ทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์ทั้งหมด, เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏอยู่หรือที่มีบรรจุอยู่ในเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินพิเศษถาวรที่เรามีเอกสิทธิ์หรือโดยผู้ออกใบอนุญาตของเรา ยกเว้นที่มีระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งาน, การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ไม่ได้ให้สิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น, กรรมสิทธิ์, ผลประโยชน์ (ดอกเบี้ย), หรือใบอนุญาต (ใบถือกรรมสิทธิ์) ต่อทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ทั้งสิ้น ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาข้อมูลและ/หรือรายละเอียดที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้แต่เพียงส่วนที่เราได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรให้อนุญาตไว้อย่างชัดเจนหรือจากผู้ให้อนุญาตของเราเท่านั้น ยกเว้นตามที่มีระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้, ข้อห้ามอันได้แก่การใช้ข้อมูลหรือรายละเอียด, รวมทั้งการลอกหรือถ่ายก๊อปปี้, การผลิตใหม่, การถ่ายทอดหรือแพร่กระจาย, การแจกจ่ายหรือจำหน่าย, การแสวงประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือการผลิตผลงานเลียนแบบหรือดัดแปลงแบบ ถ้าหากท่านรู้ตัวว่าได้ใช้หรือทำการใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้ว, ท่านจะต้องยอมรับและรายงานหรือแจ้งให้เราทราบในทันที

ไม่มีการรับประกันใด ๆ

เราถือว่าท่านยอมรับว่าการใช้เว็บไซต์นี้เป็นการใช้ในความเสี่ยงของท่านเอง เว็บไซต์นี้และเนื้อหา,รวมทั้งข้อมูลแต่ไม่จำกัด, ชื่อ, สัญลักษณ์, รูปภาพ, โลโก้และไอคอนที่เกี่ยวโยงหรือเกี่ยวข้องถึง SUNTORY หรือ กลุ่มบุคคลที่สาม, เช่นเดียวกับสินค้าและการบริการ, ที่มีให้ตามที่เป็นอยู่และตามที่มีอยู่โดยไม่ต้องมีตัวแทนหรือการรับประกันใด ๆ, ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย, ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดการรับรองโดยนัยต่อคุณภาพสินค้าที่ขายได้ดีหรือคุณภาพอันน่าพึงพอใจ, ความเหมาะสมต่อจุดประสงค์เฉพาะอย่าง, การไม่ละเมิด, ความเข้ากันได้, ความปลอดภัย, ความถูกต้องแม่นยำและความสมบูรณ์แบบ ยกเว้นตามกฏหมายกำหนด, เราไม่อาจรับรองได้ว่าข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์, หรือฟังก์ชันอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้หรือในเซิร์ฟเวอร์, จะทำงานได้โดยอิสระที่ปราศจากการรบกวนหรือล่าช้าหรือปราศจากการผิดพลาด, ปลอดจากไวรัสหรือข้อบกพร่องและสามารถเข้ากันได้กับซอฟท์แวร์อื่น ๆ หรือวัสดุอื่น ๆ

ความจำกัดของการรับผิดชอบ

ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามที่ Suntory จะรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือการเสียหายใด ๆ , ของบริษัทในเครือ, บริษัทย่อยและผู้ให้บริการ, หรือเจ้าหน้าที่, ผู้อำนวยการ, พนักงาน, ผู้ถือหุ้น, หรือเอเยนต์ของแต่ละหน่วยงานนั้น ๆ, (โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่, ความเสียหายโดยตรง, หรือโดยทางอ้อม, ความเสียหายจากสาเหตุการผิดพลาด, ความเสียหายจากผลกระทบอื่น, ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลสืบเนื่องเป็นพิเศษหรือเป็นแบบอย่าง, หรือความเสียหายที่เห็นและคาดการณ์ล่วงหน้าได้, หรือทราบได้, หรืออื่น ๆ) ในทฤษฏีความรับผิดชอบใด ๆ, ซึ่งรวมทั้งแต่ไม่จำกัดดังต่อไปนี้, (1) การบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน, ที่มาจากทั้งโดยภัยธรรมชาติหรืออื่น ๆ; (2) ความเสียหาย จากการเข้าถึงหรือใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์นั้น; (3) การสูญหายของข้อมูล; (4) การสูญเสียผลกำไร; (5) การสูญเสียค่าความนิยม; หรือ (6) สูญเสียที่เดือดร้อนจากบุคคลที่สาม, ที่เกิดขึ้นหรือจากการเข้าถึง, ใช้หรืออาศัยการทำงานของเว็บไซต์ .

เว็บไซต์ของบุคคลที่สามA

ท่านรับทราบและตกลงว่า เราไม่รับผิดชอบต่อความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือวัสดุใด ๆ ที่ท่านอาจเข้าถึงทางเว็บไซต์ เราไม่รับรองและจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ, การโฆษณา, ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ, ที่หรือรับได้จากเว็บไซต์นั้นหรือวัสดุ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อใด ๆ ระหว่างท่านกับบุคคลที่สามผู้โฆษณาหรือผู้ค้าที่พบผ่านทางเว็บไซต์, รวมถึงการชำระเงินและการส่งมอบผลิตภัณฑ์, การบริการ, และข้อตกลงอื่น ๆ, เงื่อนไข, การประกันหรือการเป็นตัวแทนที่เกี่ยวกับการประสานติดต่อกันดังกล่าว, ที่ทำระหว่างท่านกับผู้โฆษณาหรือผู้ค้า เพราะฉะนั้น, เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการสูญเสียหรือการเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลของการทำธุรกิจต่อกันดังกล่าว

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในกรณีเหตุผลของการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้, ท่านอาจจะมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เราผ่านทางเว็บไซต์นี้ ในกรณีเช่นนี้, ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้ตามนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

การสิ้นสุดการบริการ

เราขอสงวนสิทธิ์การสิ้นสุดเว็บไซต์นี้, และการระงับการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของท่าน, ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ, โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่ต้องรับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ

การโมฆะ

ถ้าหากข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ถูกศาลที่มีอำนาจในเขตพิจารณาตัดสินว่าผิดกฏหมาย, หมดอายุ หรือไม่มีผลบังคับใช้ โดยเหตุผลด้านกฏหมายของรัฐหรือประเทศใด ๆ ที่จะทำให้หมดอำนาจการบังคับนั้น ซึ่งข้อกำหนดการใช้งานยังมีผลบังคับใช้อยู่, จะต้องไม่มีผลกระทบใด ๆ ให้เสื่อมเสียหรือเป็นโมฆะด้วยเงื่อนไขอื่น ๆ, และส่วนอื่น ๆ ทั้งหมดจะรอดและยังคงมีอำนาจและผลบังคับ ในกรณีเหตุการณ์เช่นนี้, บทบัญญัติที่ผิดกฏหมาย, ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ดังกล่าวในขอบเขตและภายในเขตอำนาจศาลที่ข้อกำหนดนั้นผิดกฏหมาย, ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้นั้น, จะถูกจำกัด และจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อนำมาใช้ภายในข้อกำหนดทางกฏหมายของเขตอำนาจศาลดังกล่าว มีผลต่อเจตนาของคู่สัญญาตามที่ระบุในบทบัญญัตินั้น

กฏหมายบังคับใช้

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อยู่ในความควบคุมและแปลความตามกฏหมายของญี่ปุ่น และท่านตกลงที่จะส่งข้อกำหนดการใช้งานนี้ไปยังเขตอำนาจศาลพิเศษของศาลญี่ปุ่นเพื่อรับฟังข้อพิพาทบางประการ

ข้อกำหนดการใช้งานนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2015

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ทั่วโลก

Suntory Holdings Limited (ซันโทรี่ โฮลดิงส์ ลิมิตเท็ด), Suntory Wellness Limited (ซันโทรี่ เวลเนส ลิมิตเท็ด), Suntory Beer (ซันโทรี่เบียร์), Wine & Spirits Japan Limited (ไวน์แอนด์สปิริทส์ แจแพน ลิมิตเท็ด), Suntory Spirits Limited (ซันโทรี่ สปิริทส์ ลิมิตเท็ด), Suntory Beer Limited (ซันโทรี่ เบียร์ ลิมิตเท็ด), Suntory Liquors Limited (ซันโทรี่ ลิคิวเออรส์ ลิมิตเท็ด), Suntory Wine International Limited (ซันโทรี่ ไวน์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิตเท็ด), Suntory MONOZUKURI Expert Limited (ซันโทรี่ โมโนซูคูริ เอ็คส์เพิร์ท ลิมิตเท็ด), Suntory Business Systems Limited (ซันโทรี่ บิสซิเนส ซิสเต็มส์ ลิมิตเท็ด), Suntory Communications Limited (ซันโทรี่ คอมมิวนิเคชั่นส์ ลิมิตเท็ด), และ Suntory Global Innovation Center Limited (ซันโทรี่ โกรบัล อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ ลิมิตเท็ด) (ซึ่งจากนี้ไปจะเรียกรวมว่า “บริษัท”, “พวกเรา”, “เรา” หรือ “ของเรา”) ได้ประกาศว่า บริษัทได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่บริษัทอาจเก็บรวบรวมจากท่านเมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ (https://www.suntory.com/) (“เว็บไซต์”) ตามที่มีระบุไว้ด้านล่างและบริษัท จะปฏิบัติตามนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่รวมถึงข้อมูลของลูกค้าด้วยวิธีที่ปลอดภัยและเหมาะสมกว่า

โปรดดูข้ออ้างอิง [ที่นี่] สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ โดยบริษัท รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า, ผู้จัดจำหน่าย, และคู่ค้าทางธุรกิจและปัจเจกบุคคลอื่น ๆ

บริษัทย่อยและ/หรือแบรนด์บางแห่งของเรา มีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกัน ซึ่งมีโพสต์อยู่บนเว็บไซต์ของตนเอง เราสนับสนุนให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านั้น เมื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่พวกเขาผ่านการเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือโดยวิธีการอื่นๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะกำหนดแนวทางพื้นฐานของบริษัทสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่รวบรวมและใช้งาน

1. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

เมื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท จะปฏิบัติตาม:

  • (ก) กฏหมาย, ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติในญี่ปุ่น, รวมทั้งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในญี่ปุ่น (“APPI”);
  • (ข) ถ้ามีกฎหมาย, กฎระเบียบ, และแนวทางปฏิบัติในเขตอำนาจศาลอื่น ๆ, รวมถึงกฎระเบียบ (EU) 2016/679 ของรัฐสภายุโรปและรัฐสภาชุดเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2016 (กฎการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป “GDPR”) ที่เหมาะสมและใช้ได้ (ข้อ (ก) และ (ข) นี้ต่อไปจะเรียกระบุโดยให้เป็นหน่วยเดียวกันว่า “กฏหมาย”); และ
  • (ค) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ถ้าเป็นข้อกำหนดที่ใช้ แต่ไม่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว จะต้องให้การกำหนดด้วยความหมายไว้ภายใต้กฏหมาย

2. การรับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมและเป็นธรรม, และนอกเสียจากว่าจะได้รับอนุญาตตามกฏหมายให้เป็นข้อยกเว้น,โดยที่ (1) จะต้องระบุวัตถุประสงค์การใช้งานให้ท่านอย่างชัดเจน หรือเปิดเผยต่อสาธารณชนก่อนล่วงหน้า, หรือ (2) ต้องแจ้งให้ท่านทราบทันทีถึงจุดประสงค์การใช้งานนั้นหรือเปิดเผยต่อสาธารณชนก่อนเมื่อบริษัทได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว สำหรับวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนล่วงหน้า โปรดดู ประกาศสาธารณะ

บริษัท จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลภายในขอบข่ายที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

Kecuali diizinkan oleh Hukum sebagai pengecualian, Perusahaan harus mendapatkan persetujuan Anda sebelum pengumpulan informasi pribadi Anda yang sensitif.

นอกจากว่าจะได้รับอนุญาตตามกฏหมายให้เป็นข้อยกเว้น บริษัท จะต้องได้รับการยินยอมจากท่านก่อนที่จะทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญยิ่ง โดยพื้นฐานทางกฏหมายด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ “ข้อกำหนดการป้องกันข้อมูลทั่วไป” (GDPR) โปรดดู ประกาศสาธารณะ

3. สิทธิ์ของท่านตามกฏหมายที่บังคับใช้

ท่านมีสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฏหมายที่เกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งการแก้ไข, เพิ่มเติม, ลบออก, ระงับการใช้งานต่อเนื่อง, ลบทิ้ง, หรือยุติการต่อเนื่องในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ถ้าหากท่านหรือผู้แทนของท่านต้องการข้อมูลส่วนบุคคลหรืออื่นใด บริษัทจะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฏมาย สำหรับเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดของสิทธิของท่านและขั้นตอนการใช้สิทธ์นั้น, โปรดดูข้อมูลอ้างอิงที่ ประกาศสาธารณะ

4. การมอบข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม นอกจากจะได้รับอนุญาตตามกฏหมายเป็นข้อยกเว้นส่วนการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันของบริษัทตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในญี่ปุ่น (“APPI”), โปรดดูประกาศสาธารณ

นอกจากว่าจะได้รับอนุญาตตามกฏหมายเป็นข้อยกเว้น บริษัท จะ (1) ขอรับความยินยอมจากท่านก่อน และ/หรือ (2) ใช้มาตรการป้องกันอย่างเหมาะสมเพียงพอที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล, รวมถึงข้อสัญญามาตรฐานจากการอนุมัติของคณะกรรมาธิการยุโรปถ้าให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามในประเทศนอกญี่ปุ่นและ/หรือเขตเศรษฐกิจยุโรป

5. การจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จะใช้มาตรการความปลอดภัยที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อความแน่ใจว่าการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลมีความปลอดภัย, รวมถึงการป้องกันการรั่วไหล, การสูญเสีย, และความเสียหาย นอกจากนี้ยังต้องมีการดูแลที่จำเป็นเหมาะสมกับพนักงานที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคล หรือที่ บริษัท มอบหมายให้จัดการ บริษัท ได้วางมาตรการความปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ แยกต่างหากจากกฏข้อบังคับสำหรับภายใน บริษัท เอง

บริษัท จะยกเลิกหรือลบทิ้งข้อมูลส่วนบุคคลในทันทีที่บรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้งานและอายุเวลาการเก็บรักษาตามที่กฏหมายกำหนดการหมดอายุเวลา สำหรับรายละเอียดเรื่องระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดดูประกาศสาธารณะ

6. สิทธิ์ของท่านตามกฏหมายที่บังคับใช้

ท่านมีสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฏหมายที่เกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งการแก้ไข, เพิ่มเติม, ลบออก, ระงับการใช้งานต่อเนื่อง, ลบทิ้ง, หรือยุติการต่อเนื่องในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ถ้าหากท่านหรือผู้แทนของท่านต้องการข้อมูลส่วนบุคคลหรืออื่นใด บริษัทจะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฏมาย สำหรับเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดของสิทธิของท่านและขั้นตอนการใช้สิทธ์นั้น, โปรดดูข้อมูลอ้างอิงที่ ประกาศสาธารณะ

7. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่ไม่อนุญาตให้มีการระบุตัวบุคคล

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างปลอดภัย และการปรับปรุงคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์และการบริการ บริษัท อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยแปลงเป็นข้อมูลทางสถิติและข้อมูลรูปแบบอื่น ๆ ที่จะไม่อนุญาตให้มีการระบุตัวบุคคล สำหรับการจัดการข้อมูลแบบไม่เปิดเผยตัวบุคคลโดยบริษัทตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในญี่ปุ่น (“APPI”), โปรดดูข้อมูลอ้างอิงได้ที่ ประกาศสาธารณะ

8. การทบทวนแก้ไข

วนที่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท จะตรวจสอบและปรับปรุงข้อกำหนดของแต่ละบทความที่ระบุมาข้างต้นตามที่ต้องการ

9. สอบถาม

คำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รับโดยผ่านหน้า “ติดต่อเรา” (Contact Us) ส่วนข้อมูลการติดต่อของตัวแทนของเราที่ได้รับมอบหมาย ในเขตสหภาพยุโรปตามจุดประสงค์ “ข้อกำหนดการป้องกันข้อมูลทั่วไป” (GDPR), โปรดดู

ปรับปรุงล่าสุด เมื่อเดือนกรกฎาคม 11,2019